MARST - Dreambox
| Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Weblinks | Čtenáři |
 
Hlavn?
 
 
 
 
     

 
Forum
 
   
 
     

 
Sekce
 
   
 
     

Google
 
Web marst.net

dne 14. 02. 2005

9007 peten

Jak instalovat NFS

?e?en? Windows Services for UNIX 3.5 zaji??uj?c? interoperabilitu mezi syst?my Windows a UNIX p?in??? u?ivatel?m vy??? v?kon a nov? funkce. U?ivatel? Dreamboxu to mohou vyu??t....

Jak instalovat NFS
?e?en? Windows Services for UNIX 3.5 zaji??uj?c? interoperabilitu mezi syst?my Windows a UNIX p?in??? u?ivatel?m vy??? v?kon a nov? funkce.
Spole?nost Microsoft uvedla na trh nejnov?j?? verzi produktu Windows Services for UNIX (SFU) 3.5. ?e?en? SFU 3.5 z?kazn?k?m umo?n? maxim?ln? vyu??t investice do syst?m? platformy UNIX a sou?asn? integrovat v?hody platformy Windows. SFU 3.5 poskytuje vy??? v?kon nez?visl?ch n?stroj? a slu?eb, lep?? administr?torsk? funkce v p??kazov? ??dce UNIX a mo?nost roz???it aplikace UNIX do prost?ed? Microsoft.NET. V sout??i LinuxWorld Produkt Excellence Awards bylo ?e?en? SFU 3.5 nominov?no do fin?le v kategorii Nejlep?? ?e?en? syst?mov? integrace. Z?jemci si nyn? mohou SFU 3.5 bezplatn? st?hnout z Internetu na adrese
Instalace

.

Spust?me instala?n? soubor (SFU35SEL_EN.exe) ,

nebo rozbal?me do slo?ky a z?n? spust?me setup.exe).

Na ?vodn? obrazovce: ?Next.
.


Potvrd?me u?ivatelsk? jm?no a heslo a zvol?me: Next.
.
Za?krtneme I accept the agreement a zvol?me: Next.
.
Zvol?me ?Custom Installation a pokra?ujeme: Next.
.
Pro na?e ??ely sta?? nainstalovat ?Server for NFS a
Server for NFS Authentication (podle obr?zku) a pokra?ujeme Next.

.


Nech?me pr?zdn? a pokra?ujeme Next.

.
Zvol?me Local User Name Mapping Server ?a Password and group files
a pokra?ujeme: Next.

.

Vytvo??me slo?ku nap?. c:\sfu a do n? zkop?rujeme

soubory passwd a group ?Dreamboxu? z?adres??e /var/etc a pokra?ujeme

Next.

.

Zvol?me um?st?n? pro servisn? soubory a pokra?ujeme Next.
.

Prob?h? instalace.

.

Ukon??me Finish.


Zkontrolujeme jestli slu?by b???.
Start / N?stroje pro spr?vu / Slu?by

Server for NFS?? a?? User Name Mapping


Nastaven?
Start / N?stroje pro spr?vu / Services for UNIX Administration

.

1.?? Vybereme t?et? ??dek User Name Mapping ,
2.?? Klikneme na Maps .
3.?? Klikneme na Show User Maps.
.
1.?? Klikneme na List Windows Users, a vybereme u?ivatele ve sloupci Windows Users.
2.?? Klikneme na List UNIX Users a vybereme u?ivatele ve sloupci Unix Users root.
3.?? Stiskneme Add tla??tko, a potvrd?me Ok.
4.?? Ulo??me tla??tkem Apply a ukon??me Services for UNIX Administration.
.
M??eme nastavit soubor pro log
.
.
Vytvo?en? sd?len? slo?ky
V?PC vytvo??me slo?ku nap?. nfsshare.?
Ve vlastnostech slo?ky zvol?me NFS Sharing
Za?krtneme Share this Folder
a stiskneme Permissions pro nastaven? pr?v.
Type of access? zvol?me Read-Write.
A za?krtneme Allow root access.
Potvrd?me tla??tkem Ok.
.
To by m?lo b?t v?e , co je v?PC t?eba.
.
Nastaven? sd?len? v?Dreamboxu? ( mount )
Zkou?eno pod Hydrou Poseidon
Setup / Expertn? nastaven? / Communication setup
Pripojit?
Vyplnit podle obr?zku a ulo?it? ( automont chcete-li )
A pak u? jen p?ehr?v?me p??mo z?PC????


[Akt. znmka: 2,00] 1 2 3 4 5

Autor: Marst | Komente: 11799 | Pidat koment | Informan e-mail Vytisknout lnek


Dnešní datum: 03. 12. 2023   Vytvořeno pomocí redakčního systému phpRS bluecounter Website Statistics bluecounter Website Statistics